Algemene voorwaarden

Inschrijven/registratie

U heeft gekozen om deel te nemen aan een opleiding van Physioboost.
Inschrijven voor de door u gekozen opleiding van Physioboost kan u via het online registratieformulier op de website van Physioboost.
Inschrijvingen via social media en via e-mail zijn niet geldig.

Wanneer u het online registratieformulier volledig invult en verzendt, gaan wij ervan uit dat u zich definitief inschrijft en verklaart u de algemene voorwaarden van Physioboost te hebben doorgenomen en deze te accepteren.

Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhoudingen tussen Physioboost en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Na uw online registratie ontvangt u binnen de 7 dagen een e-mail van Physioboost met uw inschrijvingsbevestiging en een betalingsverzoek voor de door u gekozen opleiding.
Na ontvangst van uw betaling ontvangt u van Physioboost per e-mail uw betalingsbevestiging.

Binnen de week voor de start van uw opleiding sturen wij u een herinneringsmail met de nodige informatie.

Elke opleiding heeft zijn maximum aan beschikbare plaatsen, deze worden ingevuld op volgorde van inschrijving en betaling.
Wanneer het maximum aantal plaatsen bereikt is, wordt er een wachtlijst opgemaakt.
U wordt via e-mail op de hoogte gebracht of u bent ingeschreven of op de wachtlijst bent geplaatst.
Indien er een plaatsje vrijkomt wordt de eerstvolgende op de wachtlijst per e-mail gecontacteerd.

Betalen

Na uw inschrijving ontvangt u van Physioboost een verzoek tot betaling per email. U wordt verzocht te betalen binnen de vooropgestelde betalingstermijn van 14 dagen.
Alle opmerkingen aangaande de inschrijving/ betaling dienen ons binnen de 8 dagen na ontvangst van de inschrijving te bereiken. Hierna wordt geen enkele klacht meer aangenomen. Indien de betaling niet voldaan is binnen de opgegeven termijn, kan er zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 5% per maand, te rekenen vanaf de datum van inschrijving. Bovendien zal de deelnemer een forfaitaire schadevergoeding voor de opgelopen schade wegens uitblijven van betalen, verschuldigd zijn van 10% op het verschuldigde bedrag met een minimum van 60 euro. Na ontvangst van de betaling ontvangt u van Physioboost een betalingsbevestiging.

Annuleringsvoorwaarden

Na inschrijving kan het voorkomen dat u zich toch moet afmelden. Volgens de Europese richtlijnen heeft u een herroepingsrecht tot 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van de inschrijving via het online registratieformulier op de website van Physioboost.
Uw aanvraag voor annulering dient u uitsluitend via een e-mail naar physioboost@outlook.be in te dienen.

Na de afloop van dit herroepingsrecht is annuleren niet kosteloos, ongeacht of u de opleiding al betaald heeft of niet.
Indien u annuleert tot en met 21 kalenderdagen ( 3 weken) voor de start van de opleiding: dan betaalt u een forfaitair bedrag van 40 euro als tussenkomst voor de administratiekosten.
Indien u annuleert tot en met 10 kalenderdagen voor de start van de opleiding: dan betaalt u een forfaitair bedrag van 100 euro als tussenkomst voor de administratiekosten.
Annuleert u later of bij verzuim van annulering: dan betaalt u het volledige bedrag van de inschrijving.
In geval van terugbetaling van inschrijvingsgelden garandeert Physioboost een restitutietermijn van 21 kalenderdagen, na melding van de annulatie.

Algemene bepalingen

Indien de opleiding door onvoldoende inschrijvingen of door onvoorziene omstandigheden zou geannuleerd worden, verbindt Physioboost zich ertoe het volledige inschrijvingsgeld terug te betalen, indien, in onderling overleg geen nieuwe datum voor een gelijkaardige opleiding kan gevonden worden.
Uiterlijk één week voor de aanvang van de opleiding wordt u op de hoogte gebracht door Physioboost indien de opleiding, niet kan doorgaan.
De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen in het programma, de locatie en de planning.
Het kan voorkomen dat de lesgever door ziekte of andere urgente omstandigheden plotseling verhinderd is. Hierbij wordt het inschrijvingsbedrag volledig geretourneerd door Physioboost.
Physioboost is evenwel niet verantwoordelijk voor uw misgelopen inkomsten, omdat u deze dag had vrijgehouden. U kunt in deze situatie Physioboost niet verantwoordelijk stellen.

Het toepassen van de inhoud van de opleiding en de handelingen die tijdens de opleiding werden aangeleerd, vallen onder volledige verantwoordelijkheid van de cursist. Hij/zij dient zelf er voor te zorgen dat zijn/haar beroepsaansprakelijkheid de uitgevoerde handelingen dekt.
Physioboost en zijn lesgevers kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.
Gebeurlijke ongevallen tijdens, van en naar een opleiding van Physioboost vallen totaal ten laste van de cursist.

Het door Physioboost aangeboden lesmateriaal behoort, bij correcte betaling en voor zover dit inbegrepen is in het inschrijvingsgeld, toe aan de cursist.
De inhoud en het auteursrecht blijven eigendom van Physioboost en van zijn lesgevers. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Physioboost, zal gerechtelijk worden vervolgd.
Tijdens onze opleidingen is het niet toegelaten om video-of geluidsopnames te maken. Het maken van foto’s is, mits toestemming van de lesgever en andere cursisten, wel toegelaten.
Bij wanbetaling en bij wangedrag heeft Physioboost het recht een deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan het opleidingsprogramma van Physioboost.

De deelnemersgegevens worden door Physioboost gebruikt om deelnemers op de hoogte te houden van het opleidingsaanbod van Physioboost. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Alle persoonlijke gegevens van de deelnemers die in het kader van de opleiding worden toevertrouwd aan Physioboost worden als vertrouwelijk beschouwd. De deelnemers kunnen zich op eenvoudig verzoek uitschrijven via e-mail. Ook de deelnemers aan een opleiding zijn ertoe gebonden om alle persoonlijke gegevens over patiënten en anderen die hun worden toevertrouwd tijdens de opleiding als vertrouwelijk te beschouwen. Het medisch beroepsgeheim is op dergelijke gegevens van toepassing.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van nieuwe opleidingen!
Nieuwsbrief
facebook-squareinstagram